Görme Engelliler

Okulumuzun Tarihçesi


Kocaeli İli Acısu Çok Programlı Lise Binasında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2002 tarih ve 3102 sayılı onayı ile 2002 – 2003 öğretim yılından itibaren“16 MART ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ” olarak eğitim öğretime başlamıştır


Kocaeli İli Acısu Çok Programlı Lise Binasında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2002 tarih ve 3102 sayılı onayı ile 2002 – 2003 öğretim yılından itibaren“16 MART ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ” olarak eğitim öğretime başlamıştır. Okul 2006 – 2007 öğretim yılında Kocaeli Valiliğinin 07/09/2006 tarih ve 33453 sayılı olurları ile İzmit Merkezde Hayırsever Dereli ailesi tarafından yaptırılan yeni binasına taşınarak “MUAMMER DERELİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ” olarak isimlendirilmiştir.

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
1989-1990 öğretim yılından itibaren eğitim hayatımıza giren ve öğrenci başarısı, güçlü yönetim ve eğitim kadrosu, çağdaş alt yapı imkanları ile her geçen gün yıldızı biraz daha yükselen Anadolu öğretmen liselerini yakından tanımak, eğitime ilgi duyan bir vatandaş, bir eğitimci, bir öğrenci velisi, her şeyden önemlisi ilköğretimden ortaöğretime geçiş hazırlığında olan bir öğrenci olarak, bu okullar hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?
O hâlde aşağıdaki satırları dikkatlice okumanızı öneriyor, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ailesi olarak, mutluluk, başarı ve esenlik dolu bir gelecek diliyoruz.

Kuruluş Amaçları
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
b) Öğrencilerine;

1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,
3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
6) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla, ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır.
Öğretim Programları
Bu okullarda, Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmaktadır.
Öğretim programları;

a) Ortak genel kültür derslerinden, b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden,

c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur.
Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli geliştirilir.

Anadolu öğretmen liselerinin tüm sınıflarında dersler;

“Ortak Dersler”
“Alan Dersleri” ve
“Seçmeli Dersler” adı ile üç kategoriye ayrılmıştır.
Öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda,

*Fen Bilimleri,
*Türkçe-Matematik,
*Sosyal Bilimler ve
* Yabancı Dil alanlarından birine yönelerek öğrenimlerini sürdürür.
Bu okulların her sınıfında; 3 saati Öğretmenlik Meslek Bilgisi, 1 saati Resim veya Müzik (Sadece bu okullarda ve zorunlu olarak), diğerleri Anadolu liselerinde okutulanların aynısı olmak üzere, haftada toplam 37 saat ders okutulmaktadır.
Ayrıca, “Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği” nde yapılan yeni bir düzenleme ile Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören 11 inci sınıf öğrencilerinin, 2007-2008 öğretim yılından itibaren, beş gün süreyle ilköğretim okullarında gerçekleştirilecek, “Uygulamaları İzleme Etkinlikleri” ne katılmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Başvuru Şartları
Bu okulları tercih edecek öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak,
c) İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak,
d) Evli olmamak,
e) Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmak.

Bulunduğu ilköğretim okulunun 8 inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

a) Çalışkanlığı,
b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,
c) Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,
d) Kendine olan güven duygusu,
e) Ahlâkî durum,
f) Fizikî görünüşü itibarıyla bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(a), (b), (c), (d) de belirtilen kriterlerin tespitinde, ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları göz önünde bulundurulur.